ENIPO.SK WEBSHOP PANASZKEZELÉS

Mgr. Tibor Pogány – ENIPO

Székhely: Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo,

Cégjegyzékszám: 52466922,

Adóazonosító szám: 1082076039

Nyilvántartás: Komáromi Kerületi Hivatal, OU-KN-OZP-2019/010833-2, vállalkozás nyilvántartási száma: 410-33964

 

 1. Általános rendelkezések
  • Tibor Pogány – ENIPO, székhely: Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo, cégjegyzékszám: 52466922 (a továbbiakban: „Eladó”) internetes üzletet működtet (a továbbiakban: „webshop”), amelyben ügyfeleinek termékeket kínál megvételre távolból kötött szerződés alapján.
  • A webshopon keresztüli termékeladás feltételeit az Eladó általános szerződési felételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) határozzák meg.
  • Ez a reklamációs rend az ÁSZF folytatása és kiegészítése.
  • A reklamációs rend az Eladó és a Vásárló közötti együttműködést írja le az áruk esetleges hibái és az azokból eredő követelések tekintetében.
  • A Vásárló köteles a termék megrendelését megelőzően megismerkedni a reklamációs renddel és az ÁSZF-fel. A termék megrendelésével a Vásárló kijelenti, hogy elfogadja az alább leírt Reklamációs rendet.
  • A vásárlás igazolásaként az Eladó minden értékesített áruhoz vásárlási bizonylatot (számlát) állít ki. Ha külön jótállási jegyet nem adnak ki, akkor a vonatkozó vásárlási bizonylat szolgál jótállási jegyként (a továbbiakban: „garanciajegy”).
  • Vállalkozók kizárása
   Jelen reklamációs rend nem vonatkozik azon vállalkozók által vásárolt termékekre, akik saját kereskedelmi vagy más vállalkozói tevékenységük keretében terméket vásárolnak az ÁSZF-nek megfelelően. Az Eladó és a Vásárló, aki vállalkozó, termékhibákat érintő jogait és kötelezettségeit a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyve határozza meg.
  • Reklamáció benyújtásának jogán kívül az Eladó lehetőséget kínál a nem használt áruk cseréjére, bármilyen okból, a kézhezvételtől számított 20 napon belül. Ennek pontos feltételeit az ÁSZF határozza meg.

 

 1. Jótállás időtartama
  • A jótállás időtartama a termék a Vásárló részére történő átadásával indul.
  • A jogszabály 24 hónapos kötelező jótállási időtartamot ír elő.
  • Az Eladó meghosszabbíthatja a törvényben előírt jótállási időtartamot. A kiterjesztett jótállás időtartama a számlán vagy a jótállási jegyen van feltüntetve. A jótállási jegy eltérő rendelkezése hiányában a 24 hónapos időszak érvényes.
  • A jótállási idő a törvényben előírt időtartamból (24 hónap) és adott esetben a meghosszabbított időtartamból tevődik össze. A törvényben meghatározott jótállás keretében a reklamációkat a Polgári Törvénykönyv T.t. 40/1964 sz. 619-627 §-a szabályozza. (A meghosszabbított jótállásra kizárólag e reklamációs rend feltételei vonatkoznak.)
  • Kedvezményes áru
   Kivételt képezhetnek a kedvezménnyel kínált áruk (pl. hibás, használt vagy hiányos áru). Fogyasztói vásárló és használt termék esetében az Eladó nem felel az áru használatának és elhasználódásának mértékéhez köthető hibákért, amelyekkel az áru az átvételkor rendelkezett. A hibafelelősségből eredő jogok megszűnnek, amennyiben azokat a termék átvételének időpontjától számított 24 hónapon belül nem érvényesítik. Az Eladó ezt az időszakot a Vásárlóval kötött megegyezése alapján lerövidítheti, legkevesebb 12 hónapra. A legrövidített jótállás időszakát az Eladó a vásárlást igazoló bizonylaton tünteti fel. A hiba vagy hiányosság okán alacsonyabb áron eladott termékek esetében a jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek okán a felek alacsonyabb árban egyeztek meg.
  • A Vásárló hibafelelősségből eredő jogai az érvényes jótállási időszak elteltével megszűnnek, ha azokat a jótállási időszak alatt nem érvényesíti.

 

 • Jótállási feltételek
  • Az Eladó felelőssége annak biztosítása, hogy az áru az eladás pillanatában a megadott minőséggel, mennyiséggel és méretekkel rendelkezzen. Szükséges, hogy az áru hibamentes legyen és megfeleljen a hatályos műszaki szabványoknak.
  • Az Eladó felelősséggel tartozik azokért a hibákért, amelyek az áru átadása időpontjában már léteztek, és amelyek az átvételt követő jótállási időszak alatt keletkeznek.
  • Jótállás alóli mentesség
   A jótállás nem terjed ki a termék nem rendeltetésszerű használatból vagy vis majorból, természeti katasztrófából stb. származó, és az annak következményeként keletkező hibáira. A jótállás nem vonatkozik továbbá:
   – a termék Vásárló által okozott mechanikai sérüléseire,
   – a termék nem megfelelő, a használati utasításban (termékcímke) meghatározottaktól eltérő módon való használatára,
   – a termék olyan körülmények közötti használatára, amelynek nedvességi, kémiai és mechanikai hatásai nem felelnek meg az áru termékleírás szerinti természetes környezetének,
   – a termékről való gondoskodás elmulasztásából eredő hibákra,
   – a termék túlzott terhelése miatti sérüléseire,
   – az áru olyan módú használatára, amely ellentétben áll az áruhoz tartozó dokumentációban előírt utasításokkal, az általános alapelvekkel, a műszaki szabványokkal vagy a biztonsági előírásokkal, illetve a garanciát egyéb módon sérti.
   – szakszerűtlen műveletek végrehajtására vagy a termék paramétereinek megváltoztatására.
  • A hibafelelősségből eredő jog érvényesítési ideje egészen addig az időpontig, amikor a vásárló köteles volt a javított terméket átvenni, nem számít bele a jótállási időbe. Az áru cseréje esetén a jótállási idő ismét az új áru átvételének időpontjától kezd el telni.
  • Ha az Eladó az eladott termék mellé költségmentesen további terméket kínál ajándékként a Vásárlónak, az ügyfél döntésén múlik, hogy az ajándékot elfogadja-e. Az ajándék nem minősül eladott terméknek, ezért az Eladó nem felel annak esetleges hibáiért. Ha azonban az Eladónak tudomása van az ajándék esetleges hibájáról, köteles azt tudatni az ügyféllel. Ha az ajándéknak olyan hibája van, amelyre az Eladó nem figyelmeztette a Vásárlót, az ügyfél jogosult az ajándékot visszaküldeni. Ha az ügyfél jogosulttá válik a szerződéstől való visszalépésre (pénzvisszatérítés), az ügyfél köteles az Eladónak minden kapott terméket visszaszolgáltatni, beleértve az ajándékként kapott terméket.
  • A Vásárló köteles a kiszállítás után haladéktalanul ellenőrizni az áru és a csomagolás állapotát. A Vásárlónak jogában áll visszautasítani olyan szállítmány átvételét, amely nem felel meg a szerződésben leírtaknak, pl. hiányos (kivéve, ha a rendelést több küldeményben szállítják) vagy megrongálódott szállítmány esetén. Ha a Vásárló a sérült küldeményt átveszi a kiszállítótól, akkor a sérülésről a szállító szállítási protokolljában bejegyzést kell készíteni.
  • A Vásárló az észlelt hiányosságokról vagy sérülésekről köteles azonnal értesíteni az Eladót a reklamációs adatlap kitöltésével az Reklamációs adatlap oldalon. A kárról a szállítónak jegyzőkönyvet kell írnia, amit haladéktalanul el kell küldeni az Eladónak a reklamációs adatlap kitöltésével. A szállítmány hiányosságának vagy külső sérülésének későbbi reklamálása az Eladónak lehetőséget nyújt annak bizonyítására, hogy az adásvételi szerződés feltételei maradéktalanul teljesültek.
  • A Vásárló a hibás árut visszaküldheti reklamációra szállítási szolgáltatás igénybevételével a következő címre: Mgr. Tibor Pogány – ENIPO, székhely: Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo. Az árut kérjük a Szlovák Postával ajánlott levélként, illetve postai csomagként elküldeni. A szállítmányt jól látható „REKLAMÁCIÓ” felirattal kell ellátni és tartalmaznia kell a hibás árut, javasoljuk mellékelni a reklamációs jegyzőkönyv/számla másolatát, a hiba részletes leírását és a Vásárló elérhetőségeit (visszaküldési cím, telefonszám). A fentiek nélkül az áru eredete és hibái nem azonosíthatók.
  • A Vásárló a garancia érvényességét a vásárlást igazoló bizonylattal bizonyítja. Ha az árura a múltban már benyújtottak jótállási igényt, a Vásárlónak a reklamációt igazoló dokumentumot is be kell mutatnia.
  • Az Eladó jogosult visszautasítani az áru reklamációját olyan esetekben, ha a reklamált áru vagy annak valamely részei szennyezettek, vagy nem felelnek meg a reklamáció feldolgozásához szükséges higiéniai alapfeltételeknek.

 

 1. Reklamációk intézése
  • Ha a hiba megszüntethető, a Vásárlót megilleti a hiba díjmentes, késedelem nélküli és megfelelő kijavítása. A hiba megszüntetésének módjáról az Eladó dönt és köteles a hibát késlekedés nélkül kijavítani.
  • A Vásárló a hiba megszüntetése helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, akkor az adott rész cseréjét, amennyiben az Eladónak a termék árát vagy a hiba súlyosságát tekintve nem merülnek fel túlzott költségei.
  • Az Eladó minden esetben dönthet a hiba kijavítása helyett a hibás áru hibátlanra való kicserélése mellett, feltéve, hogy ez nem okoz komoly nehézségeket a Vásárló számára.
  • Amennyiben a hiba nem szüntethető meg, és az akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, akkor a Vásárlót a termék cseréje vagy a szerződéstől való elállás joga illeti meg (pénzvisszatérítés).
  • A vásárló jogosult a termék cseréjére vagy elállni a szerződéstől (pénzvisszatérítés) abban az esetben is, ha kijavítható hibáról van szó, de a hiba a kijavítás után ismételten megjelenik, és emiatt a Vásárló a terméket nem tudja megfelelően használni.
  • Ha a hiba nem szüntethető meg, de nem akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a Vásárló arányos árleszállítást kérhet.
  • Ha a Vásárló jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra (pénzvisszatérítés), a Vásárló döntése, hogy melyik jogát érvényesíti. Amint azonban dönt e jogok egyike mellett, ezt a választását már egyoldalúan nem változtathatja meg.
  • Ha a fogyasztó reklamációs igényt nyújt be, az Eladó vagy az Eladó által felhatalmazott alkalmazott, vagy egyéb kijelölt személy köteles a fogyasztót a fent leírt jogairól tájékoztatni.
  • A reklamáció módjának kiválasztása
   A fogyasztó azon döntése alapján, hogy melyik jogával szeretne élni, az Eladó köteles haladéktalanul, bonyolult esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 3 napon belül, meghatározni a reklamáció intézésének módját. Indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül.
  • Reklamáció rendezése
   A reklamációintézés módjának meghatározása után a reklamációt haladéktalanul rendezni kell, indokolt esetben a reklamáció később is rendezhető; a reklamáció rendezésének időtartama azonban a reklamáció benyújtásától számított 30 napot nem lépheti túl.

   A reklamáció rendezésének minősül:

 • az új vagy javított áru átadása vagy elküldése a Vásárlónak, ill. információ küldése, hogy az áru készen áll az átvételre.
 • az árengedménynek megfelelő pénzösszeg elküldése vagy a vételár visszatérítése a Vásárló részére, ill. információ küldése a Vásárlónak arról, hogy az összeg készen áll a felvételre.

A reklamációrendezés határidejének hiábavaló lejártát követően a fogyasztó jogosult elállni a vételi szerződéstől vagy a terméket új árura cseréltetni.

 • Reklamáció a vásárlástól számított 12 hónapon belül
  Amennyiben a Vásárló jótállási igényét a vásárlástól számított 12 hónapon belül benyújtotta, az Eladó a reklamáció rendezését csak szakértői vélemény alapján tagadhatja meg; függetlenül a szakértői vélemény eredményétől, a fogyasztó nem kötelezhető a szakértői vélemény vagy más a szakértői értékeléshez kapcsolódó költségek megfizetésére. Az Eladó köteles a reklamáció elutasítását indokló szakértői vélemény másolatát legkésőbb a reklamáció rendezésétől számított 14 napon belül a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
 • Reklamáció a vásárlástól számított 12 hónap után
  Amennyiben a Vásárló jótállási igényét a vásárlástól számított 12 hónap után nyújtotta be, és az Eladó azt elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a reklamációkezelésről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy a Vásárló kinek küldheti el az árut szakértői vélemény céljából. Ha vásárló úgy dönt, hogy elküldi a terméket a kijelölt személynek szakértői értékelésre, a szakértői vélemény és minden azzal járó többletköltség az Eladót terheli, a szakértői vélemény eredményétől függetlenül. Amennyiben a fogyasztó szakértői véleménnyel bizonyítja az Eladó felelősségét a hibáért, akkor ismételt reklamációt nyújthat be; a jótállási idő a szakértői vélemény kidolgozása alatt nem telik. Az Eladó köteles a reklamáció ismételt benyújtásától számított 14 napon belül a fogyasztónak megtéríteni a szakértői vélemény kidolgozása során felmerült összes költséget, valamint minden egyéb ahhoz kapcsolódó ténylegesen felmerülő költséget. Az ismételten benyújtott reklamáció nem utasítható vissza.
 • A szakértői vélemény költségei
  Ha a fogyasztó az árut szakértői vélemény céljából elküldi a kijelölt személynek, a szakértői vélemény költségeit, valamint minden egyéb ahhoz kapcsolódó ténylegesen felmerülő költséget az Eladó viseli. Ez érvényes a jótállási időszak teljes idejére, függetlenül a szakértői vélemény eredményétől.
  Ha azonban a Vásárló az árut szakértői vélemény céljából nem a kijelölt személynek, hanem egy szakértőnek, egy engedéllyel rendelkező vagy akkreditált személynek, esetleg egy bejelentett szervezetnek küldi el, a szakértői vélemény költségeit, valamint minden egyéb ahhoz kapcsolódó ténylegesen felmerülő költséget az Eladó csak abban az esetben köteles megtéríteni a fogyasztónak, ha a szakértői vélemény bizonyítja az Eladó felelősségét a reklamált hibáért. Ebben az esetben az Eladó köteles a költségeket az ismételt reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni a Vásárlónak.
 • Az Eladó köteles a reklamáció benyújtásáról igazolást kiadni az ügyfél számára. Ez az igazolás a reklamációs jegyzőkönyv másolata. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell az eladó és a fogyasztó elérhetőségein kívül a hiba leírását és azt, hogy a fogyasztó a hiba természetétől függően javítást, cserét, a szerződéstől való elállást vagy árengedményt igényel-e, valamint a reklamáció benyújtásának dátumát.
 • Ha a reklamáció távközlési eszköz segítségével, pl. telefonon lett benyújtva, az Eladó köteles a reklamációt igazoló dokumentumot a lehető leghamarabb, de legkésőbb a reklamáció rendezéséről szóló igazolással együtt eljuttatni a fogyasztónak. A reklamációt igazoló dokumentumot nem szükséges kézbesíteni, amennyiben a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a reklamáció benyújtását más módon, pl. e-maillel, igazolja.
 • Az Eladó köteles legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli igazolást kiállítani a reklamáció rendezéséről. Ez az írásbeli igazolás a reklamációs jegyzőkönyv másolata, amelyben ki lett töltve a reklamáció rendezésére vonatkozó mező, egy levél, amely írásban értesíti a fogyasztót a reklamáció rendezéséről, egy SMS vagy egy e-mail, amely a reklamáció rendezéséről szóló információt tartalmazza és igazolja annak elküldését.
 • Az indokolt reklamáció rendezése után a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a reklamáció rendezése folyt. Indokolatlan reklamáción esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg. Amennyiben a reklamáció rendezése a termék cseréjét vonta maga után, egy következő lehetséges reklamáció a termék első reklamálásának számít.

 

 1. Vásárlói együttműködés
  • A Vásárló köteles az eladóval késedelem nélkül együttműködni az állítólagos hiba fennállásának ellenőrzése és eltávolítása érdekében.
  • A Vásárló köteles továbbá a reklamáció benyújtása után a terméket, beleértve annak minden alkotórészét és tartozékát, a higiéniai előírásoknak vagy az általános higiéniai alapelveknek megfelelően tisztán, megfelelő csomagolásban eljuttatni az Eladónak, lehetővé téve ezzel a hiba ilyen módú ellenőrzését és eltávolítását.
  • A Vásárló köteles átvenni a terméket a garanciális javításból legkésőbb a javításról kapott értesítéstől számított egy (1) hónapon belül.

 

 1. Alternatív vitarendezés
  • Abban az esetben, ha a Vásárló nem elégedett a reklamációja Eladó általi rendezésével, vagy úgy véli, az Eladó megsértette a jogait, a Vásárló jogorvoslati kérelemmel fordulhat az Eladóhoz. Ha az Eladó a fent említett kérelemre elutasító választ küld, vagy arra a benyújtástól számított 30 napon belül nem válaszol, a Vásárló alternatív vitarendezést kérelmezhet.
  • Az alternatív vitarendezés illetékes szerve:
   Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk),
   http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
   Kérelmét elektronikus úton is beadhatja a következő e-mail címek egyikén: ars@soi.sk, adr@soi.sk
   A fogyasztó az alábbi weboldalon peren kívüli vitarendezést indítványozhat, illetve információt szerezhet a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséről (beleértve a határokon átnyúló jogvitákat is).
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 • Záró rendelkezések
  • Jelen reklamációs rend 2019. október 1-jén lép érvénybe.
  • Az Eladó fenntartja a jogot bármikor változtatni jelen reklamációs renden. A módosított reklamációs rendet az Eladó késlekedés nélkül elérhetővé teszi a webshop oldalán.
  • A rendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy elfogadja az érvényben levő reklamációs rendet.