VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I. -Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je  Mgr. Tibor Pogány – ENIPO, so sídlom Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika.
 2. Predávajúcim je Mgr.Tibor Pogány – ENIPO., so sídlom Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.enipo.sk je Mgr. Tibor Pogány – ENIPO, so sídlom Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá
  pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Článok II. – Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné. V prípade, ak sa na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0 EUR, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Objednávka tovaru je platná aj telefonickou objednávkou prostredníctvom telefonického predaja alebo formou e-mailu.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná
  na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky
  pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

 

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi alebo na odbernom mieste pri preberaní tovaru),
  2. platba prostredníctvom platobnej brány (24-pay s.r.o., Žilina)
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet predávajúceho
  4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok V. – Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je objednaný tovar dostupný na sklade, predávajúci expeduje do 1-2 dní. V prípade ak tovar nie je skladom resp. sa jedná a tovar špeciálne určený na objednávku, predávajúci zasiela tovar do 30 dní.
 2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
 3. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 5. Osobný odber tovaru je možný v Hurbanove, na základe spoločnej dohody. Osobný odber je možný iba po zaplatení celej čiastky faktúry dopredu prostredníctvom internetbankingu. Platba v hotovosti nie je možná.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 7. Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
 8. kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 01 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B,

Článok VI. – Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

* Platba vopred = platba platobnou kartou, bankovým prevodom.

 1. Tovar odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty je doručovaný nasledujúci pracovný deň po odoslaní z nášho skladu. V prípade kuriérskej spoločnosti DPD je tovar doručovaný nasledujúci pracovný deň po odoslaní.
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 4. Doplatky za jednotlivé možnosti platieb:
  • dobierka prostredníctvom kuriéra DPD: 1,10€ (platba možná platobnou kartou i v hotovosti)
  • dobierka prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty: 1,10€ (platba možná iba v hotovosti)
  • dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty (balík na poštu): 1,10€ (platba možná platobnou kartou i v hotovosti)
  • platba na základe zálohovej faktúry: 0€
  • platba kartou prostredníctvom platobnej brány: 0€
  • platba online prevodom prostredníctvom platobnej brány: 0€
  • platba na základe faktúry: 0€
 5. Pri nákupe nad 50€ predávajúci zasiela tovar zákazníkovi bez poplatkov za dopravu i dobierku. Tovar je zasielaný spoločnosťou DPD kuriérom na adresu.

Článok VII. – Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

 

Článok VIII. – Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy
  bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX. – Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná
  v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)
  podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 3. Prevádzkovateľ rozširuje spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku
  na 20 dní odo dňa prevzatia tovaru(ďalej len „rozšírená/predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy“), a to bez uvedenia dôvodu a bez sankcií.
 4. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť e-mailom na kontaktnú adresu zuzana@enipo.sk najneskôr v posledný deň určenej lehoty alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, najneskôr však do 20 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby do zásielky pripojili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene.
 5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
 6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 20 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 7. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 8. V súlade s ust. §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo
   na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
   na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 9. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 10. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Článok X. – Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI. – Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú. Pre lepšiu prehľadnosť sme pre vás pripravili , kde nájdete všetky potrebné informácie o tom aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Článok XII. – Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal
  v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XIII. – Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou
  o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní
  odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu
  na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ
  na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  októbra 2019.
 9. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné aj tu

Mgr. Tibor Pogány
ENIPO
majiteľ živnosti

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Používanie materiálov zo stránky:

© 2019 Enipo.sk Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia zakázané.